വീട് മനസ്സിനും ബഡ്ജറ്റിനും ഇണങ്ങിയതാവണം


ഏതൊരാളുടെയും സ്വപ്നമാണ് സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്നത്. അവരവരുടെ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ആ സ്വപ്നത്തിന് വലിപ്പ ചെറുപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.

താങ്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്ഥലത്തിനിണങ്ങിയ പ്ലാൻ തയാറാക്കാൻ JHL Builders & Interiors. കൂടാതെ ത്രീഡി, എസ്റിമേഷൻ, പ്ലാൻ ഓൺലൈനായി പഞ്ചായത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു, ഇന്റിയറിയർ ഡിസൈൻ, സൈറ്റ് സുപർവിഷൻ, സ്ട്രക്ച്ചറൽ ഡിസൈൻ... തുടങ്ങിയ എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും...
JHL BUILDERS & INTERIORS
Meepiri Centre, Kumbla
Ph: 04998 215915, 9895 541 541

Our Designs: