കുമ്പള വാർത്തയെ കുറിച്ച്...

പ്രിയവായനക്കാരെ,

കുമ്പളയിലെയും ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലെയും സത്യസന്ധമായ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ചൂടാറാതെ തന്നെ നിങ്ങളിലെത്തിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്  'കുമ്പളവാർത്ത' എന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് ബ്ലോഗ് പോർട്ടൽ.

നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും, വിശേഷങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ ചർച്ചയാകും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ വിശേഷങ്ങളും വാർത്തകളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്.

വാർത്തകൾ അറിയിക്കാൻ:

ഇമെയിൽ: kumblavartha@gmail.com

മൊബൈൽ / വാട്ട്സാപ്പ്: JOIN WHATSAPP GROUP

പരസ്യം: അറിയിപ്പ്: നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന വാർത്തകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനോ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ, പ്രസിദ്ധീകരിക്കാതിരിക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം 'കുമ്പള വാർത്ത' എഡിറ്റർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.Keywords: We are delivering news from kumbla and surroundings. (kumbla, kumbala, kasaragod, eriyal, chowki, kallangai, mogral puthur, kunnil, adkathbail, mogral, kadavath, perwad, devinagar, mavinakkatta, kumbla, arikkadi, uppala, bandiod, hosangadi, manjeshwar, kunjathur, kunchathur, flash news, latest news, seethangoli, neerchal, badiadukka, mundiyathadukka, kanyappadi...)