അൽഫലാഹ് ട്രാവൽസിന്റെ 2018-19 ലേക്കുള്ള ഉംറ ബുക്കിംഗ് തുടരുന്നു...


ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ മികവാർന്ന സേവനം നൽകുന്ന അൽഫലാഹ് ട്രാവൽസിന്റെ 2017-18 ലേക്കുള്ള ഉംറ ബുക്കിംഗ് തുടരുന്നു. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക: 9895 064 777, 9744 647 786, 9986 409 687

ഓഫീസ്: 
Alfalah International
Second Floor, 
Meepiri Centre, 
Kumbla.
Ph: 04998 217 277