സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ്

കൊച്ചി: സ്വർണ്ണ വിലയിൽ വീണ്ടും ഇടിവ് .പവന് 280 രൂപയുടെ ഇടിവാണ് നിന്നുണ്ടായത് .ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില 34,720 രൂപ .തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ദിനമാണ് സ്വർണ്ണ വില കുറയുന്നത് .

ഗ്രാമ വില 35 രൂപ കുറഞ് 4340 ൽ എത്തി .ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത് .അഞ്ച് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്ന സ്വർണ്ണവില ഇന്നലെ പവന് 400 രൂപ കുറഞ്ഞിരുന്നു .

ബജറ്റിൽ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ചതിനു പിന്നാലെ ഒരാഴ്ചയോളം സ്വർണ്ണവില ഇടിവു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു .പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കയറിയും കുറഞ്ഞുമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു വില .


keyword;gold-price-false-again