ആരാധനാലയങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് മുൻകൂർ അനുമതി നിർബന്ധം

കൊല്ലം. ആരാധനാലയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും, നവീകരിക്കുന്നതിനും  തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ അനുമതി നിർബന്ധമാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവ്. അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ഇതിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരിലും നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് ആഭ്യന്തരവകുപ്പിനെ ഉത്തരവ്.

പുതുതായി ആരാധനാലയം സ്ഥാപിക്കുന്നത് സ്ഥലത്തെ മതസൗഹാർദ്ദവും,  ക്രമസമാധാനവും തകരാൻ ഇടയാക്കില്ലെന്ന്  അധികാരികൾ ഉറപ്പാക്കണം. പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണം.

ആരാധനാലയങ്ങൾ വിപുലീകരിക്കാനും അനുമതി വാങ്ങണം. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകരുത്. റോഡ് വികസനത്തിനും തടസ്സമാകരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട്.