ചേർത്തല വയലാറിൽ ആർഎസ്എസ് -എസ്ഡി പിഐ സംഘർഷം. ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു

എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ബക്കറ്റ് പിരിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതുമായി ബന്ധപെട്ട് ചേർത്തല വയലാറിൽ ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഒരു ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രാഹുൽ ആർ  കൃഷ്ണ എന്ന നന്ദുവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാ വസ്ഥ നിലനിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘർഷത്തിൽ 3 എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകർക്കും, 3 ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഒരു എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പ്രദേശം  പോലീസ് വലയത്തിലാണ്.