വിവരാവകാശ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി.തിരുവനന്തപുരം:സംസ്ഥാനത്ത്  വിവരാവകാശ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ഒരേ അപേക്ഷകർ പല തവണ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതും, കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയാത്ത സങ്കീർണമായ വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതും,  മറുപടിയിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്ന്  ആരോപിച്ച് അപ്പീൽ നൽകുന്നതും  ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിയമം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി സെക്രട്ടറിയേറ്റിലും, വകുപ്പുകളിലും വിവരാവകാശ അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈൻ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിവരാവകാശം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന അപേക്ഷകർക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ഇല്ലെങ്കിലും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതായി ബോധ്യപ്പെടുന്ന അപേക്ഷകൾ നിരാകരിക്കുന്നതിന്  വ്യവസ്ഥയുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്തി പറഞ്ഞു.
keyword:right,to,information