പ്ലസ് 2 മോഡൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് ഒന്നു മുതൽ.
 തിരുവനന്തപുരം: പ്ലസ് 2 മോഡൽ പരീക്ഷ മാർച്ച് 1 മുതൽ 5 വരെ നടക്കും. രാവിലെ 9:30നും  ഉച്ചയ്ക്ക് 1:30നും  രണ്ട് പരീക്ഷകൾ വീതം  ഉണ്ടാകും. പ്രാക്ടിക്കൽ ഇല്ലാത്ത പരീക്ഷകൾക്ക് 20 മിനിറ്റ് കൂൾ ഓഫ്  സമയം ഉൾപ്പെടെ 2 മണിക്കൂർ 50 മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.


keyword:plustwo,model,exam