" കാരുണ്യ'' സഹായമില്ല: കിഡ്നി, ക്യാൻസർ രോഗികൾ മരുന്ന് കിട്ടാതെ വലയുന്നു.


കോഴിക്കോട്:"കാരുണ്യ'' ഫണ്ടിൽനിന്ന് നൽകിയിരുന്ന ചികിത്സാ  ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി കീഴിലേക്ക് മാറ്റിയതോടെ സൗജന്യ മരുന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട്  രോഗികൾ. മാസം 12000 രൂപ മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ മരുന്നിനു വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന കിഡ്നി രോഗികളും, ക്യാൻസർ രോഗികളുമാണ് ഇത് മൂലം ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ആശുപത്രികൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത്  ഏജൻസിയുമായി സഹകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നതും, ആശുപത്രികൾകുള്ള  കുടിശ്ശിക സർക്കാർ തീർക്കാത്തതും രോഗികളുടെ  ദുരിതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

കിടത്തി ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമേ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ(കാസ്പ്) ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് തുക കാസ്‌പിൽ നിന്ന് നൽകാനാവില്ലെന്ന് നേരത്തെതന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത്  ഏജൻസി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നു. ഇതറിയാതെ ആശുപത്രികളിൽ പലപ്പോഴും തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നുമുണ്ട്.


keyword:karunya,kidney,patients