അധ്യാപക ഒഴിവ്

കുമ്പള, ജൂലൈ 25, 2018 • സൂരംബൈൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ എച് .എസ്.എ ഗണിതം (മലയാളം മീഡിയം) ദിവസവേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകനെ നിയമിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർഥികൾ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സഹിതം 27.07.2018 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം.

teachers, vaccancy, kumbla, soormbayal,vacancy