മാറി മറിഞ്ഞ് കർണാടക; ബി ജെ പി:106 കോൺഗ്രസ്: 74, ജെഡിഎസ്: 39 മറ്റുള്ളവർ : 3